Nepalese Heart Journal

The official journal of the Cardiac Society of Nepal.

About NHJ

Articles & Issues

Contact us
Email: nhjournal@hotmail.com

 

ISSUE-VOL12NO1

Table of Contents

Editorial

Manish Shrestha
PDF
3-3

Original Articles

Madhu Gupta, Maheswar Prasad Kurmi, Bhoj Raj Sharma, Liping Chen, Ravi Shahi, Sun Jian
PDF
5-9
Nagma Shrestha, Yadav Kumar Dev Bhatta, Arun Maskey, Rabi Malla, Rajib Rajbhandari, Subodh Kansakar, Ranjit Sharma, Dharmanath Yadav, Chandra Mani Adhikari, Dipanker Prajapati, Sujatha Kesavan, Sushan Shrestha
PDF
11-14
Radha Bhattarai, Sergey Anatolevich Sayganov
PDF
15-20
Ravi Kumar Baral, Bhagawan Koirala
PDF
21-25
Ravi Kumar Baral, Bhagawan Koirala
PDF

Case Reports

Suresh Madhavan, Gargi Sathish, N Jayaprasad
PDF
27-30
Shanike Karunaratne, Uditha Hewarathna, Naradha Kodithuwakku, Srinath Dolapihilla, Gnanamoorthy Mayurathan, Rosy Jayawardena
PDF
31-36
Dipak Mall, Yang Shaning
PDF
37-41